תנאי שימוש

כללי

  1. האתר www.tlvtransfers.co.il  הינו בבעלות בלעדית של אם. טי טי טרוול ומסחר בע"מ חפ 514588557 (להלן "החברה") המאפשר לרכוש שירותים הניתנים על ידי החברה כמפורט באתר (להלן "האתר") ).
  2. שירותי הזמנה הניתנים על ידי החברה יכולים להתבצע דרך האתר או מרכז ההזמנות של החברה והוראות תקנון זה יחולו על ההזמנות הן דרך האתר והן דרך מרכז ההזמנות.
  3. הרוכש ו / או המעוניין לרכוש שירותים דרך האתר או באמצעות מרכז ההזמנות ו / או כל משתמש באתר (להלן "הרוכש" ו / או "המשתמש") מאשרים בזאת כי קרא את הכללים שלהלן ומסכים לתנאיו ללא הגבלה ולחברה ו / או מי מטעמו לא יהיו כל טענות ישירות ו / או עקיפות ו / או תביעה כלפי האתר \ ו / או מי ממפעיליו ו / או בעליו ו / או הנהלתו ו / או מי מטעמם.
  4. חלק מתוכן האתר ו / או התקנות הללו מנוסחים בצורה גברית מטעמי נוחות, אך כל תוכן התקנון והאתר מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
  5. כותרת המדור מוצגת מטעמי נוחות ולא תשמש לפרשנויות המאמרים.

תנאי שימוש

כל אדם רשאי להשתמש באתר, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

  1. המשתמש מוסמך לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  2. למשתמש יש כרטיס אשראי תקף.
  3. למשתמש תעודת זהות או דרכון ישראלי תקף, כולל דרכון זר.
  4. החברה לא תהיה אחראית לתוכן ולמהות המידע המוצג ומתפרסם באתר, שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו / או תביעה ו / או דרישה כלפי החברה.
  5. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לצורך הזמנת ורכישת השירותים ו / או קבלת מידע מהחברה. אין לעשות שום שימוש אחר באתר או בתכניו, ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

פרטים על קונה השירות

 1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הרכישה").
 2. החברה תהיה רשאית למנוע מכל משתמש להשתמש באתר ולעשות כל הזמנה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 3. אם החברה סבורה כי המשתמש מסר מידע כוזב ו / או שגוי בכוונה. מובהר כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד מי שמסר את הפרטים הכוזבים של הרכישה.
 4. אם החברה מאמינה שהמשתמש ביצע מעשה ו / או מחדל הפוגע ו / או עשוי לפגוע בחברה ו / או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר.
 5. אם החברה מאמינה שהמשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו / או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה לא חוקי ו / או כדי להקל, ו / או לעודד ביצוע של מעשה כזה.
 6. אם החברה סבורה כי המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו / או כל הסכם אחר עם החברה ו / או מי מטעמה.
 7. כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בכל דרך שהיא.

ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

 1. החברה מפעילה 2 רכבים מסוג פורד טרנזיט קסטום עם נהג + 8 מקומות.
 2. הרכבים הנ"ל פועלים עם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים. החברה מבצעת בדיקות תקינות כלי הרכב, הרכבים עם תעודות הסמכה כגון אישור קצין בטיחות מידי חודש על פי חוק.
 3.   החברה משתמשת גם בספקים חיצוניים. (להלן " ספקי השירותים")
 4. הלקוח/ה מעניק/ה בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, תמונתך (ככל שמסרת אותה בתהליך ההרשמה), מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם באמצעות החברה. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל.
 5. הלקוח/ה מאשר/ת ומסכים/ה בזאת כי  החברה, כגוף המפעיל את  האתר והשירותים, אינה אחראית  לשירותי תחבורה נוספים  או שרותים אחרים שלא הוזמנו  דרך האתר בידי הלקוח. החברה אינה מעורבת בכל עסקה אשר מתבצעת בין הלקוח/ה לבין ספק השירותים.
 6. ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון ו / או פרטי ההתקשרות של ספק השירות החיצוני הרלוונטי דרך האתר, תגיע לכל הסכם נוסף או אחר -ממה שהוזמן דרל האתר – עם ספקי השירות הרלוונטי, אז החברה איננו צד להסכם זה לא תהיה מחויבים לאכוף. ו / או לתחזק את השירותים למעט אותם שירותים שהוזמנו דרך האתר. הלקוח מצהיר/ה בזאת כי ידוע לו/ה כי הינו/ה אחראי/ת באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינו/ה לבין ספק השירותים הרלוונטי, והינו/ה משחרר/ת בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.
 7. ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר הציגו והתחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרשיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תקינות כלי הרכב ומצבו, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננו מתחייבים כי ספקי השרתים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים כאמור

הזמנה

  1. תנאי ראשוני לביצוע כל הזמנה הוא קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לתשלום שהמשתמש מתחייב.
  2. לאחר ביצוע ההזמנה, המשתמש יקבל הודעה דרך המערכת המאשרת את נכונות ההזמנה, על כל פרטיה ויכלול את מספר ההזמנה.
  3. למען הסר ספק יהיה ברור כי ההזמנה סופית רק עם קבלת האישור הסופי בכתב. אם המשתמש לא מקבל דואר אלקטרוני המאשר את קבלת ההזמנה, הוא אחראי לפנות טלפונית למוקד הטלפוני ולברר מדוע, ולארגן את כל הפרטים הנדרשים לקבלת אישור כזה.
  4. החברה לא תהיה אחראית לכל אירוע שפרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו / או נקלטו חלקית ו / או כל בעיה טכנית מכל סוג שהוא ו / או כל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
  5. מובהר בזאת כי החברה ו / או מי מבעליה ו / או מנהליה ו / או מי מעובדיה ו / או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל דרך שהיא, לכל טעות שנעשתה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, תאריך וכל שירות אחר שהזמין המשתמש באמצעות האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו / או תביעות ו / או דרישה בעניין זה כלפיהם.
  6. החברה רשאית לסרב לאשר כל בקשת הזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו / או טענות ו / או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
  7. ניתן להביא לנסיעה מזוודה א​חת בלבד עבור כל נוסע/ת ובנוסף תיק יד עבור כל נוסע/ת.
  8. כבודה נוספת וכבודה בגודל או במשקל חריג(מעל 20 ק'ג)  או כבודה מיוחדת (חיית מחמד, ציוד ספורט, כלי נגינה) באישור מראש בלבד. ​
  9. החברה אינה מספקת ברכביה בבעלותה או באמצעות ספקים אחרים,כיסא בטיחות לתינוק או בוסטר.
  10. החברה אינה מספקת הסעות עם רכבים מותאמים להסעת לכיסא גלגלים.
  11. החברה רשאית לסרב לאשר הסעות חיות ברכבים.

מדיניות ביטול

  1. ביצוע שינויים ברכישה שבוצעו באתר יכול להיעשות רק באמצעות נציג טלפוני, במוקד החברה: 03-6039604 או במייל    info@tlvtransfers.co.ilאו בפקס: 03-7366809.
  2. המשתמש אחראי להבטיח כי הודעתו התקבלה על ידי החברה. מובהר בזאת כי אישור על ביטול הרכישה / השינוי יתקבל בחזרה מהחברה באמצעות טלפון / דוא"ל / פקס על פי אופן התקשורת בו התקבלה ההודעה במקור מהמשתמש.
  3. ניתן לשנות או לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול עד 48 שעות לפני מועד קבלת השירות.
  4. ביטול או שינוי תוך פרק זמן של 24 שעות לפני מועד קבלת השירות יחויבו בדמי ביטול בגובה 50% מערך ההזמנה.
  5. ביטול או שינוי תוך 24 שעות לפני מועד קבלת השירות יחויב בדמי ביטול מלאים (ערך ההזמנה הכולל)
  6. המועד הקובע לשינוי / ביטול יהיה התאריך בו התקבלה ההודעה, בכפוף לאישור החברה ולאישור קבלתה.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה / הרכישה באתר, כולה או חלקה, לרבות אך לא רק לאף אחד מהמקרים הבאים:
  8. אם יתברר כי באתר או מתבצעת פעילות בלתי חוקית.
  9. אם היה תקלה בתקשורת ו / או תקלה טכנית שמנעה או הייתה יכולה למנוע רכישה מסוימת.
  10. במקרה של מעשי כוח עליון של מלחמה, עוינות או טרור המונעים מהחברה לדעת על המשך המכירה, ביצועה או מימוש הצו.
  11. אם ישנה טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו / או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו / או בהזנת נתוני המשתמש.
  12. בכל מקרה בו נעשה מעשה בניגוד לתקנות אלה.
  13. הודעה על ביטול או השעיה כאמור תימסר למשתמש ו / או לרוכש, והחברה תימנע מלחייב את כרטיס האשראי של המשתמש ולהחזיר כל סכום ששולם עבור השירות שרכש, ככל ששולם.

תשלום באתר

  1. תשלום עבור הזמנה שבוצעה באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי השייך למשתמש או חשבון PayPal.
  2. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלום מיוחדים ללקוחות שבחרו, לרבות הסדרי תשלום באמצעות אפשרויות שונות מכרטיס אשראי.
  3. המחירים המוצגים באתר הינם כוללים מע"מ .
  4. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן כל הודעה והקונה מוותר על כל טענה ו / או טענה כלפי החברה ו / או מי מטעמה בעניין זה.

פרטיות

  1. המשתמש מודע לכך שכל המידע, הנתונים והמסמכים שהוא סיפק ו / או יעביר לחברה או למי מטעמה, לרבות פרטיו האישיים, עשויים להיכנס למאגר מידע שרשום על שם החברה, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.
  2. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים שלעיל נמסרו על ידו ברצון ובהסכמה מלאה, ללא כל התחייבות חוקית לכך.
  3. החברה שולחת דיוור פרסומי כולל הטבות והצעות ללקוחותיה. בעת ביצוע ההזמנה באתר, המשתמש נדרש להביע את הסכמתו. בכל מקרה, המשתמש שומר לעצמו את הזכות לבקש את הפסקת הדיוור והחברה מתחייבת לכבד בקשה זו.

אחריות

  1. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו / או הוצאה ו / או אובדן שייגרם ללקוח כתוצאה מביטול ו / או שינויים בהוראות שנגרמו במישרין או בעקיפין בכוח עליון, מלחמה, פעולה צבאית, ביטחון. מצב, שיטפונות, מזג אוויר וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה ו / או אחריותה, בין אם צפויה ובין אם לא צפויה.
  2. החברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה ו / או נזק ו / או הוצאה ו / או אובדן ו / או תאונה ו / או עיכוב שייגרם למשתמש ו/ או לקוח כתוצאה ממעשים / מחדלים של צד שלישי המספק את השירות כולל אך לא מוגבל ל: ספקי השרותים ו / או בתי מלון ו / או טרקליני VIP ו / או נותני שירותים בישראל ו / או בחו"ל.
  3. החברה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו / או מניסיון השימוש כאמור, לרבות שימוש לצורך הזמנת השירותים ו / או המידע, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו / או דרישה בקשר לעניין זה.
  4. החברה ו / או מי מבעליה ו / או מנהליה ו / או מי מעובדיה ו / או מי מטעמם לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים למשתמש עבורו חוסר יכולת להשתמש במידע מכל סיבה שהיא ואחריות המשתמש לאופן השימוש בו מידע.
  5. בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשמ"ח –1958, הלקוח מסכים כי לא יהיה רשאי להגיש כל תביעה כלפי החברה ו / או מי מטעמה בקשר להזמנת השירותים שהוזמנו לאחר שחלפה שנה מיום ההזמנה.
  6. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האתר ו/או משימוש בשירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

שונות

  1. תנאי שימוש אלה, לרבות פרשנותם, אכיפתם ו / או כל פעולה או מחלוקת הנובעים מכך, יבוצעו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
  2. כל תביעה, דרישה תועבר בכתב לכתובת החברה.
  3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפו וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הקשור לאתר ולהפעלתו, ללא כל צורך ליידע את הרוכש מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

כתובת החברה: אם. טי טי טרוול ומסחר בע"מ,  תד 39245 , ת"א  6139201.